Start Pagdating ng mga kaisipang liberal

Pagdating ng mga kaisipang liberal

Iyan ay mananatiling posisyon niya hanggang sa umpisa ng Rebolusyon Pebrero ng 1917, hanggang sa mismong pagdating ni Lenin sa Petrograd.