Start Mga batas ng mga dating pamahalaan

Mga batas ng mga dating pamahalaan

Maraming inosente ang namatay dahil sa mga maling bintang at ang ating ipinagmamalaking sandatahan ay naging death machine ni Marcos laban sa mga katunggali niya.

Ang mga ito ang mangangasiwa sa Pamahalaan at lahat ng mga sibilyang kapangyarihan.

Ang Kautusang Pampanguluhan ay may bisa at lakas tulad ng mga batas na ipinapalabas ng dating Kongreso.

Garcia at Diosdado Macapagal, ang ilang mga kasapi ay mula sa pampublikong sektor at simbahang Katolika.

Kaya nang naiharap at naipasa kay Marcos ang saligang batas, naging magulo ang pamahalaan.

Marami pa ring kababalaghan at katanungan ang bumabalot sa pagdedeklara ng Martial Law ni dating Pangulong Ferdinand Marcos.

Halina’t siyasatin natin kung ano ba ang nangyari sa Pilipinas sa ilalim ng Batas Militar..

Nagkaroon ng kapayapaan at katahimikan sa mga pook ng paaralan na dati-rati’y may ligalig at karahasan.

Napapaloob ang mga programa ng reporma ng pamahalaan sa salitang “PLEDGES” na ang ibig sabihin ay: P-eace and Order (Kapayapaan at Kaayusan); Land Reform (Reporma sa Lupa); Economic Development (Kaunlaran sa Kabuhayan); D development of moral values Government Reforms (Mga Pagbabago sa Pamahalaan); Educational Reforms (Mga Pagbabago sa Sistema ng Edukasyon); Social Services (Serbisyong Panlipunan).

Hangad ni Marcos na baguhin ang lipunan sa pamamagitan ng Batas Militar.

Nabago nga niya ang lipunan dahil takot na ang mga Pilipino sa kanya.

Oo’t marami nga siyang nagawa sa kanyang 21 taon na panunungkulan.