Start Hujude dating

Hujude dating

(1) / # / ngadeg wira loddra ngucap / heh drubiksa sira hi ki / ngiseni bala penawungan / kuma wani ngusir mami / dikira hisun hawedi / bragah brigih ngarsa hingsun / ngiseni gandarwo baya / hing kene majuwa jurit / (5) mampan hingsun tan ngoncati maring sira / # / sakeh ge gedhen muwara / pan sami hangngrubutti/ sangking gendheng gi ri muka / sabalanne sami ngiring / sangking wongkang bajul rawi s / cemara pan giri bajul / tempalong badha wang kara / pan rameh pajunne jurit / samya timpu hing (10) yuda lan wira loddra / # / kinarubut wira loddra / hama sang dongnga ki tinggil / suleman serabad winaca / sarta ma ca hayat kursi / pan wicaksana ki tinggil / pan dhakacan sakti punjul / nulya wonten haputusan / sangking tung (14) jungbang puna(i)ki / bala cungkring hulukbalang langlangjagat / 25.

(1) kebon lega jembar wera/ hing wetan tannana tinggil/ / # / pinggir kali wesmannipun/ pinuter kembang srigadhing/ tongkengnge mlengkung hing lawang/ kanan kari mandha kaki/ mara dalu hing ngajengngan/ ki sidhum linggih hing korsi/ # / (5) ki wira loddra handulu/ hingngali kebonnan mangkin/ ki wira loddra wicara/ dhuh bagja ki tinggil mami/ kebon bagus datannana/ hing wetan kadi puhiki/ # / gemuwe kebonnan wahu nuli he(ng)gal hamarani/ hing wesma wonten wong lenggah / lagi hongngot tongngot deling/ bakal wuwus ya (10) hulam/ nuli hawecana haris/ # / kyahi kawula panuwun/ mugi hagung pangngaksami/ badhe tako n pekebonnan/ kebon sahe hinggih kaki/ sarta kiyahi kali hapa/ wastenne puhiki kali/ # / hanyenta (14) k ngandikanipun/ harep hapa sira hiki/ nembe teka 14.

(1) nulya leren sor wiwitan / kajeng kiyara geng hinggi l / nulya nendra hing ngandhape kajeng kiyarah / # / wonten suwara kapirsa / hiki kacung haran kali / cima nuk kang den pilala / wus bagjamu kaki benjing / hing tu (5) runnanira hiki / karsane yang maha gung / mampan holi ka muktiyan / wus katrima hing yang widi / nulya wungu ki ti(ng) gil lan wira loddra / # /sanget tungngahe kang manah / suwara kang ka piyarsi / welan welan hasung warta / raden wira loddra mang kin / ngandika maring ki tinggil / dhuh bagja paman wak king (10) sun / pan hisun sareh lan dika / supennah pan hasung war ti / nyata hiki cimanuk nyata kang pernah / # / wus terrang wa(ng)sitte sukma / ki tinggil humatur hinggi / bendara ye n makaten / mangga pundi karsa gusti / kang kepanggennan (14) hing pundi / raden wira loddra wahu / nuli hangilarri pernah 23.

(1) hing ngeler hing pinggir kali / manggih pernah tana jembar turane wera / # / nulya damela hingkang wesma / ki tinggil damellanneki / hanu lya hamasu raga / raden wira loddra mangkin / henggenne ba bad wanaddri / sima bantheng warak wahu / mampan bubar ketawur (5) ran / pribawanne panas perri / hiblis setan priyangnga n bubar sedaya / # / mangka raja budi paksa / miwa patih bujang rawis / hakumpul sabalannira / miwa kang para pra jurit / miwa sakeng senah patih / gedhang muwara ci manuk / kelangkung sanget dukanya / sakeng bala bubar mang (10) kin / kenging raden wira loddra babad wanah / # / nulya kalurug den wira / kapethuk hing wesmaneki / budi paksa hangandika / hestriya wong ngasing gih / paksa lancang kuma wani / hidin sing sapa sireku / gawe rusak bala hing wang/ henggal nying (14) kir raden gelis/ nulya ngadeg wira loddra hawecana / # / 24.

(1) kahula ningali senang / badhe ngebon kula nyahi / hu tawi kula hanyabin / mugi deni dini hulun / ki tinggil hambales sabda / sumanggah handhendhe rek habdi / dateng pundi sumanggah kapilih karsa / (5) # / hing kulon hutawi wetan / sumanggah kapilih gusti / tana hingkang rada jembar / nyi hindhang hamriyossi ki / hing tanah kang seneng pilih / tana tani derek wa hu / sampun medal dateng wesma / ki tinggil getun nningnga lli / nembe temen nningngalli wong wadonnika / # / hayu (10) mulus kang wanodya / mandenapa gusti mami / kangge gar wanne bendara / nanging benjing bendara mami / yen rawuha hannengriki / tamtu kawula kang matur / manda bungah he bendara / ningali wong hayu luwih/ mampa (14) n sampun hindhang darma damel wesma / # / pan gemah 31.