Start Datingscammers

Datingscammers

Het is dus irrelevant dat één van de daders van deze inbreuk nog over inkomsten beschikt die voor beslag vatbaar zijn, dat hij bepaalde schuldeisers nog verder afbetaalt conform een afbetalingsplan en dat hij aan zijn schuldeisers niets verborg m.b.t. Een valsheid in geschrifte in een ontleningsakte is strafbaar wanneer de valsheid gepleegd werd met het bedrieglijk opzet gelden te bekomen voor de aankoop van een onroerend goed door een schuldeiser-vennootschap die in werkelijkheid fictief was. Spookfacturen Sommige oplichters sturen facturen voor diensten die niet zijn verricht of goederen die niet zijn geleverd naar ondernemingen.

500 Met gevangenisstraf van acht dagen tot een jaar en met geldboete van vijftig [euro] tot duizend [euro] of met een van die straffen alleen worden gestraft: Zij die [voedingsmiddelen] bestemd om verkocht of gesleten te worden, vervalsen of doen vervalsen; Zij die deze zaken verkopen, slijten of te koop stellen, wetende dat zij vervalst zijn; Zij die door aanplakbiljetten of door berichten, al dan niet gedrukt, kwaadwillig of bedrieglijk het procédé om diezelfde zaken te vervalsen, verbreiden of bekendmaken. 501 Met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met geldboete van zesentwintig [euro] tot vijfhonderd [euro] of met een van die straffen alleen wordt gestraft hij bij wie [voedingsmiddelen gevonden worden] bestemd om verkocht of gesleten te worden, en die weet dat zij vervalst zijn. 501bis Wordt gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot drie maanden en met een geldboete van zesentwintig tot driehonderd [euro] of met één dezer straffen alleen, hij die, zonder het in artikel 500 vereiste bedrieglijk opzet, vervalste [voedingsmiddelen] heeft verkocht, gesleten of te koop gesteld.] Art. Leugenachtige verklaringen alleen leveren het misdrijf oplichting niet op, wanneer zij niet gepaard gaan met een extern feit of enige handeling bedoeld om ze geloofwaardig te maken (art. Het slachtoffer wisselt tegen een zeer ongunstige wisselkoers of krijgt vals geld terug.

502 In de gevallen [van de artikelen 500 en 501] kan de rechtbank bevelen dat het vonnis zal worden aangeplakt op de plaatsen die zij bepaalt, en in zijn geheel of bij uittreksel zal worden opgenomen in de bladen die zij aanwijst; een en ander op kosten van de veroordeelde. 503 [De vervalste voedingsmiddelen die in het bezit van de schuldige worden gevonden, worden in beslag genomen en verbeurd verklaard. In landen waar net een nieuwe valuta is ingevoerd (met dezelfde naam als de oude valuta) en zowel de oude als de nieuwe valuta betaalmiddel zijn, komt het voor dat de malafide geldwisselaar beweert de "nieuwe" valuta te wisselen maar in werkelijkheid de "oude" valuta wisselt.

Poging wordt gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot drie maanden en met geldboete van zesentwintig [euro] tot duizend [euro].] Art. Het nietsvermoedende slachtoffer geeft een biljet, dat de oplichter vliegensvlug omwisselt voor een vals biljet.

498 Met gevangenisstraf van een maand tot een jaar en met geldboete van vijftig [euro] tot duizend [euro] of met een van die straffen alleen wordt gestraft hij die de koper bedriegt: Omtrent de identiteit van de verkochte zaak, door bedrieglijk een andere zaak te leveren dan het bepaalde voorwerp waarop de overeenkomst slaat; Omtrent de aard of de oorsprong van de verkochte zaak, door een zaak te verkopen of te leveren, die in schijn gelijk is aan die welke hij heeft gekocht of heeft gemeend te kopen. 499 [Tot gevangenisstraf van acht dagen tot een jaar en tot geldboete van zesentwintig [euro] tot duizend [euro] of tot een van die straffen alleen worden veroordeeld zij die door het aanwenden van listige kunstgrepen: 1° De koper of de verkoper omtrent de hoeveelheid van de verkochte zaken bedriegen; 2° De partijen, verbonden door een contract van huur van werk, of een van die partijen, bedriegen, hetzij omtrent de hoeveelheid, hetzij omtrent de hoedanigheid van het geleverde werk, wanneer in dit tweede geval de bepaling van de hoedanigheid van het werk moet dienen om het bedrag van het loon vast te stellen.] Art. Het valse biljet geeft hij terug met de mededeling dat het biljet "gelukkig echt" is; De malafide geldwisselaar: Iemand biedt aan euro's of dollars tegen de lokale valuta te wisselen.

496 Sw., aanwending van bepaalde middelen, zoals o.m. Zo enkel leugenachtige beweringen werden vastgesteld, die niet gepaard gaan met feiten of omstandigheden, welke deze beweringen kracht bijzetten en ze geloofwaardig maken, kunnen deze beweringen op zichzelf geen listige kunstgrepen opleveren, die het misbruik van vertrouwen of van de lichtgelovigheid uitmaken (art. Uiteraard bestaat de hele trip niet en verdwijnen de oplichters spoorloos.

listige kunstgrepen om zich de zaken, zoals gelden, te doen afgeven of leveren. Het komt wel eens voor dat een toerist de oplichter vindt: deze beweert dan dat de toerist "op de verkeerde plaats had gewacht" en dat ze "zonder hem zijn gegaan".

“ Hij die met het oogmerk om zich een zaak toe te eigenen die aan een ander toebehoort door het aanwenden van listige kunstgrepen zich zaken doet afgeven, maakt zich schuldig aan oplichting” Oplichting en diefstal zijn duidelijk te onderscheiden verschillende misdrijven: • bij oplichting laat de dader zich zaken overhandigen mits gebruik van listige kunstgrepen, bedrieglijke handelingen; • bij diefstal neemt de dader zaken zelf bedrieglijk weg, al of niet met geweld en/of bedreigingen. Dan is de kassamedewerker of marktkoopman het slachtoffer en niet de klant.

3) gebruikmakend van bedrieglijke middelen tot het bekomen van de afgifte of de aflevering: De bedrieglijke middelen kunnen zijn: • een valse naam:hetzij mondeling of schriftelijk. Pas na teruggave van het wisselgeld doet de medewerker het ontvangen biljet in de kassalade.

Is niet wettelijk verantwoord de beslissing die een verdachte veroordeelt lastens oplichting zonder vast te stellen dat hij gehandeld heeft met het oogmerk zich een zaak toe te eigenen die aan een ander toebehoort (art. Het misdrijf van oplichting kan bestaan wanneer leugenachtige beweringen misbruik van vertrouwen veroorzaken omdat ze verbonden worden met een bepaalde hoedanigheid van de dader of met feiten en omstandigheden die deze beweringen geloofwaardig maken. Hiervoor moeten echter wel portokosten worden betaald. Contant betalen is niet mogelijk 'voor de veiligheid van de postbode'.

Deze wordt uitgevoerd bij drukke rijenkassa's of op een drukke marktsituatie.

• een valse hoedanigheid: een titel, een functie, een verwantschap aanmeten die men in werkelijkheid niet heeft: hetzij mondeling of schriftelijk. Straattrucs Veel oplichting vindt plaats op straat, of aan de huisdeur.